04 Октомври, 2023
ПРОГНОЗИТЕ ИЛИ ТРИТЕ ФОКУСА НА ПЕЧАТНАТА ИНДУСТРИЯ ПРЕЗ 2023. 
​ТОЧНИ ЛИ БЯХА ТЕ ПОГЛЕДНАТИ ДНЕС?


drupa_Header_Focus_Points_2023
Говорейки за бизнес планиране важен етап в процеса са предвижданията и прогнозите (1).

Анализът на резултатите за предходни периоди и прогнозните тенденции за съответната индустрия дават основа върху, която се гради посоката на действие и методите за достигане на заложената цел.

Коректността на бизнес плана подкрепя гаранцията за успех и бъдещо развитие на бизнеса и възможностите му да отговори адекватно на настъпващите промени на пазарите, на които оперира.

Наред с това съчетаването на индивидуалните цели на бизнеса с глобалните такива  отваря нови хоризонти и възможности. Именно това ни насочва към темата за устойчивото развитие (2)  и възможностите, които предоставя Европейската комисия за финансиране на проекти с акцент преход към климатично неутрална и устойчива икономика до 2050 г. (3)

Част от възможностите за финансиране на проекти с този акцент беше приключилата на 3 Октомври процедура за „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”.

Десетки наши клиенти кандидатстваха с проекти обезпечени от решения предлагани от Адком.
 ПРОГНОЗИТЕ ИЛИ ТРИТЕ ФОКУСА НА ПЕЧАТНАТА ИНДУСТРИЯ ПРЕЗ 2023.


В блог публикацията на DRUPA „ Трите фокусни точки на печатната индустрия през 2023“(4) са определени три теми върху, които печатната индустрия трябва да се съсредоточи през 2023 за да продължи да се развива и бъде успешна в новата глобална икономическа реалност.УСТОЙЧИВОСТ

Много компании по света се фокусират върху минимизиране на въздействието си върху околната среда. Тъй като  устойчивостта  става все по-важна тема всяка година, печатната индустрия ще бъде подложена на натиск да предложи повече прозрачност около своите процеси и да ги направи по-устойчиви, ако е необходимо. Производителите трябва да предоставят нови екологични технологични решения, поради което тази година можем да очакваме да видим повече водещи продукти, които са ориентирани към устойчиво развитие.

Освен това повишеното търсене и по този начин нарастването на устойчивите печатни услуги е една тема, която най-вероятно ще продължи да набира популярност през 2023 г. и през следващите години, което е причината устойчивостта да е една от основните теми за drupa 2024. Екологичните решения и технологии са не само полезни от гледна точка на опазването на околната среда, но и подобряват качеството на крайния продукт, като същевременно са рентабилни, което ще бъде много ценно по време на проблемните икономически времена, пред които сме изправени в момента.


ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

През последните две години дигитализацията и електронната търговия заемат важно място в печатната индустрия и очакванията на потребителите по отношение на сроковете за доставка са много високи. Ето защо дигитализацията е втората основна тема, върху която ще се фокусира drupa 2024. Тъй като някои компании продължават да разчитат на печата за определени бизнес процеси, други ще трябва да преосмислят стратегията си и да имат по-дигитализиран подход за по-ниско въздействие върху околната среда, намаляване на разходите и подобряване на ефективността.

… Освен това клиентите търсят екологични продукти. Това е мястото, където цифровият печат влиза в действие, тъй като произвежда по-малко отпадък и замърсители, представяйки се като чудесно решение на проблема. Използват се по-екологични материали, което води до по-ниски разходи за клиента.

Цифровият печат също предлага по-голяма гъвкавост в сравнение с недигиталния печат. … Персонализацията става възможна - усъвършенствани опаковки с QR кодове, които могат да бъдат сканирани и споделени, или дигитален дизайн, което означава, че дигитализацията при печата предоставя предимства не само на печатниците, но и на потребителите.


АВТОМАТИЗАЦИЯ

Процесите на автоматизация в печатната индустрия вече започнаха през последните няколко години. Печатниците пестят ресурси и пари, като автоматизират работните потоци за печат и прилагат интегрирано  оборудване за довършителни операции. Необходима е по-малка работна сила за управление на работата от началото до края, когато процедурите са автоматизирани. Освен това, чрез автоматизиране на работните процеси, печатниците могат да увеличат максимално ефективността на своя хардуер. Те могат да ускорят печата и довършителните операции, да повишат рентабилността и да печатат при поискване, което води до възможността да обработват поръчки денонощно. Всичко това позволява на печатния бизнес да  предостави на клиентите резултати с по-добро качество, като същевременно поема повече работа и харчи по-малко пари.

Автоматизираният работен процес обезпечава по-сложни задачи, което позволява на печатниците да се адаптират към повишеното потребителско търсене, без да повишават цените. Печатният бизнес трябва да се съсредоточи върху автоматизирането на няколко критични процеса и фината настройка на автоматизацията на процесите, които вече са започнали. Примери за това са  Web to Print, управление на цветовете, печат на променливи данни, персонализиран печат, управление на машинния парк или довършителни процеси.


Комбинацията от напредъка на устойчивостта, дигитализацията и автоматизацията в печатната индустрия ще бъде от полза за компаниите и потребителите в краткосрочен и дългосрочен план и ще направи печатния бизнес по-ефективен.


 ТОЧНИ ЛИ БЯХА ТЕ ПОГЛЕДНАТИ ДНЕС?


ОПРЕДЕЛЕНО ДА.

Автоматизацията и дигитализацията в печатната индустрия се наложиха, като рентабилно, адекватно към пазара, глобалните, локални и индивидуални бизнес цели, решение.

Устойчивостта, като фокус е и ще бъде една от най-важните цели за всеки бизнес през тази и идните години. 

Бизнес план, в който са залегнали инвестиции в оборудване обезпечаващо устойчиво производство би имал немалко възможности за подкрепящо финансиране по Европейски програми.

Както е изтъкнато в публикацията от DRUPA blog, устойчивостта  става все по-важна тема всяка година, което води след себе си необходимостта печатните бизнеси да се придържат към нея и да отговорят на глобалните и локални тенденции за да бъдат конкурентноспособни, адекватни и ефективни.

Отминалите процедури за финансиране, по които десетки клиенти на Адком надградиха машинния си парк и автоматизираха критични за производството си процеси вече носят позитиви за бизнесите им.

Наред с това нашите клиенти поставиха основите за устойчивост в печатното производство, гарантирайки си ефективност, конкурентоспособност и актуалност днес и за в бъдеще.

Богатото продуктово портфолио на Адком позволи на компанията да предложи цялостни решения, както и отделно оборудване, което  да допълни и надгради машинния парк на нашите клиенти.


 КАКВИ ЩЕ БЪДАТ ОСНОВНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ, КОИТО ЩЕ ДОМИНИРАТ ПРЕЗ 2024?

 

Стъпвайки на фокуса на Drupa 2024 това ще бъдат ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И УСТОЙЧИВОСТ.

Очакваме официалните прогнози на анализаторите за 2024, но определено в бизнес плана и визията за бъдещо развитие на всеки печатен бизнес, фокусът ще бъде върху обезпечаване на УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО.

Очаквайте следващите ни материали по темата.


Източник: Drupa Blog

Източници: 

(1) https://www.bg-ikonomika.com/2010/11/15.html

(2) Устойчивото развитие се дефинира като развитие, което „посреща потребностите на настоящото поколение, без да е в ущърб на възможността бъдещите поколения да посрещнат собствените си нужди”.

(3) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_23_3192

(4) Three Print Industry Focus Points 2023